وبلاگ تخصصی دکترحسین حاتمی در مدیریت و کارآفرینی درهزاره سوم (برگزارکننده دوره ها و سمینارها)

 

اصول و روشهاي نظارت و راهنمايي آموزشي

اصول نظارت و راهنمايي آموزشي

اثربخشي و اهميت برنامه هاي نظارت و راهنمايي آموزشي وقتي روشن مي شود كه مشخص شود راهنمايان آموزشي تا چه ميزان اصول آن را رعايت كرده اند، و تا چه حد مشكلات و نارساييهاي موجود آموزشي رفع گرديده و عملكرد معلمان بهبود يافته است. راهنمايان آموزشي به منظور بهبود وضع آموزش و يادگيري  بايد از اصول نظارت و راهنمايي آموزشي پيروي كنند و همواره اين اصول را در برنامه ها و فعاليتهاي خود مورد توجه قرار دهند. ماركس و استوپس(1961) هنگام بحث درباره مباني و اصول نظارت و راهنمايي آموزشي، بعضي از اصول آن را بدين ترتيب بيان مي كنند :‌

1-  نظارت و راهنمايي آموزشي كه بخش كامل و جامعي از برنامه آموزشي است كار و خدمتي گروهي(تعاوني) به شمار مي آيد.

2-  تمام معلمان به راهنماييها و كمكهاي راهنماي آموزشي نياز دارند. اين اصل، يك اصل اساسي است و مسئوليت اين خدمت را مدير مدرسه يا راهنماي آموزشي بر عهده دارد.

3- برنامه هاي نظارت و راهنماي آموزشي بايد به نحوي تهيه و طراحي شود كه پاسخگوي نيازهاي شخصي معلمان مدرسه باشد.

4-  همه كاركناني كه با فرايند آموزش سروكار دارند- اعم از كاركنان آموزشي و غيرآموزشي- به نظارت و راهنمايي آموزشي نياز دارند وبايد تحت پوشش برنامه هاي آن قرار گيرند.

5-  نظارت و راهنمايي آموزشي بايد به توضيح و تشريح هدفها و مقاصد آموزشي بپردازند. هدفهاي آموزش و پرورش و اهميت آنها بايد همواره به معلمان گوشزد گردد و مبنايي براي كار و فعاليتهاي راهنمايان آموزشي و معلمان باشد.

6-  نظارت و راهنمايي آموزشي بايد در جهت بهبود نگرشها، دانشها، منش  رفتار و همچنين تحكيم روابط انساني خوب در همه كاركنان مدرسه تلاش كند و به گسترش ارتباطات خود با جامعه بپردازد.

7-   نظارت و راهنمايي آموزشي بايد بتواند فعاليتهاي فوق برنامه دانش آموزان را سازماندهي و آنها را هدايت كند.

8- مسئوليت بهبود برنامه و فرايند آموزش و يادگيري در كلاس درس و مدرسه بر عهده راهنماي آموزشي، معلم، و مدير مدرسه، در منطقه بر عهده رئيس آموزش و پرورش و در سطح ملي بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

9-  پيش بينيهاي لازم به منظور فراهم كردن تداركات و امكانات مربوط به برنامه هاي نظارت و راهنمايي آموزشي بايد در بودجه ساليانه در نظر گرفته شود.

10-براي نظارت و راهنمايي آموزشي، هم برنامه ريزي كوتاه مدت ضرورت دارد و هم برنامه ريزي بلندمدت. تمام افرادي كه به نحوي با اين برنامه ها ارتباط پيدا مي كنند يا تحت تأثير آن قرار مي گيرند بايد با راهنماي آموزشي همكاري كنند.

11- مدير مدرسه يا راهنماي آموزشي كه اجرا كننده برنامه هاي نظارت و راهنمايي آموزشي هستند بايد در تمام سطوح از كمكهاي مشورتي منطقه آموزشي. وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها، و ديگر سازمانهاي محلي، استاني و كشوري بهره مند شوند.

12- نظارت و راهنمايي آموزشي بايد آخرين يافته هاي تحقيقات را تجزيه و تحليل و آنها را ارزيابي كند و در آموزش و پرورش به كار گيرد.

13- اثر بخشي و موفقيت برنامه هاي نظارت و راهنمايي آموزشي بايد هم به وسيله افراد ذي نفع در مدرسه مورد ارزشيابي قرار گيرد و هم به وسيله افراد مطلع و صاحبنظر در خارج از مدرسه

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان ۱۳۸۶ساعت 8:49  توسط دکتر حسین حاتمی  |