وبلاگ تخصصی دکترحسین حاتمی در مدیریت و کارآفرینی درهزاره سوم (برگزارکننده دوره ها و سمینارها)

انواع آنتروپی

1- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است

2- آنتروپی منفی : عملکرش خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم در محیط عمل می کند

خواص سیستم های باز

1- کلیت و جامعیت وجودی 8- گرایش به فنا

2- سلسله مراتب 9- گرایش به تکامل

3- همبستگی بین اجزاء 10- گرایش به تعادل یا خود

4- تناسب بین اجزاء نگهداری

5- گردش دایره وار

6- خاصیت تولید مثل

7- همپایانی

1- کلیت و جامعیت وجودی

سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که در اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی وجود ندارد . این کلیت نتیجه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب اجزاء و سازمان یافتن آنها نیز کلیت سیستم را بوجود می آورد

2- سلسله مراتب

در سیستم ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری ،عملکرد و رفتاری وجود دارد . در هر سیستم عناصری وجود دارد که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و عملکرد ساده تری دارند

سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ

از دیدگاه بولدینگ سیستم ها از ساده به پیچیده به نه مرتبه تقسیم بندی می شوند

سطح اول : ایستا یا بافتها سطح هشتم : سیستم های اجتماعی

و چارچوب وجودی سطح نهم : سیستم های نمادین یا

سطح دوم :دینامیک ساده استعلایی

سطح سوم : سایبرنتیک

سطح چهارم : سطح یاخته یا سیستم های باز

سطح پنجم : نباتات یا ارگانیسم ها

سطح ششم : سطح حیوان

سطح هفتم : سطح انسان

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:22  توسط دکتر حسین حاتمی  |